การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม (20 ชั่วโมง)

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

วัตถุประสงค์การเรียน

(1) เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการใช้แบบจำลองหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประเมินอันตรายร้ายแรง

(2) นักศึกษาสามารถนำความรู้ ความเข้าใจทางด้านการสื่อสารความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การเขียนรายงานประเมินความเสี่ยงไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้

(3) นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีม เพื่อปฏิบัติงานในการประเมินความเสี่ยงทางด้าน  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการได้

What Will You Learn?

  • นักศึกษาทราบประเภทความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในงานอุตสาหกรรม หลักการเทคนิคและวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม เทคนิคการประเมินความเสี่ยงตามกฎหมาย รวมทั้งการใช้แบบจำจองหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประเมินอันตรายร้ายแรงจากการรั่วของสารเคมี รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพอนามัย และแนวทางการวางแผนในการป้องกัน ควบคุมและลดความเสี่ยง

Course Content

บทที่ 1 กฎหมายการจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจจะเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

  • กฎหมายการจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจจะเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
    00:00

บทที่ 2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552

บทที่ 3 การชี้บ่งอันตรายด้วยเครื่องมือ Job Safety Analysis (JSA)

บทที่ 4 การชี้บ่งอันตรายด้วยเครื่องมือ Checklist

บทที่ 5 การชี้บ่งอันตรายด้วยเครื่องมือ What IF Analysis

บทที่ 6 การชี้บ่งอันตรายด้วยเครื่องมือ HAZOP

บทที่ 7 การชี้บ่งอันตรายด้วยเครื่องมือ Fault Tree Analysis

บทที่ 8 การชี้บ่งอันตรายด้วยเครื่องมือ FMEA

บทที่ 9 การชี้บ่งอันตรายด้วยเครื่องมือ Event Tree Analysis

บทที่ 10 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประเมินอันตรายร้ายแรงจากการรั่วของสารเคมี

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Translate »