4.58
(12 Ratings)

การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง

By acad Categories: Teacher Skills
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

หลักสูตรนี้ให้การศึกษาสำหรับครูหรือผู้ที่จะเป็นครูสำหรับการสร้างผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของสังคม
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยจัดโอกาสให้ผู้เรียนนำความรู้ในศาสตร์ต่างๆไปเชื่อมโยง
ประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมที่ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาจึงต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงจากการร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผลการกระทำปลูกฝัง ถักทอ
บ่มเพาะ จนผู้เรียนเห็นคุณค่าการเป็นพลเมือง

What Will You Learn?

 • 1. รู้ เข้าใจ เห็นความสำคัญที่จะพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
 • 2. ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าการเป็นพลเมืองของสังคมได้
 • 3. กำหนดตัวบ่งชี้ สมรรถนะความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของสังคมได้
 • 4. ยกระดับผลงานนักเรียนเป็นนวัตกรรมท้องถิ่นได้

Course Content

Module 1 แนะนำโครงการ
คลิปที่ 1 คำชี้แจงหลักสูตรการอบรม 5 นาที คลิปที่ 2 แนะนำหลักสูตรการอบรม ดร.นารี คูหาเรืองรอง 10 นาที คลิปที่ 3 พบผู้บริหาร ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว 10 นาที คลิปที่ 4 พบผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 10 นาที คลิปที่ 5 กิจกรรม Think Pair Share เรื่องแรงบันดาลใจและจินตนาการที่จะพัฒนาการศึกษา 25 นาที คลิปที่ 6 แบบทดสอบก่อนเรียน 30 นาที แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)

 • 06:30
 • พบผู้บริหาร ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
  11:40
 • พบผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
  01:39
 • กิจกรรม Think Pair Share เรื่องแรงบันดาลใจและจินตนาการที่จะพัฒนาการศึกษา
  03:09

Module 2 Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps
คลิปที่ 1 คำชี้แจงหลักสูตรการอบรม บทเรียนโมดูล 2 คลิปที่ 2 วิดีทัศน์ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps กิจกรรม/งานมอบหมาย - กิจกรรม Word Cloud เรื่อง Active Learning ในความหมายของท่านหมายถึงอะไร? - กิจกรรมสนทนารอบวง (คิดเป็นคู่ และคิดเป็นกลุ่ม) - กิจกรรมกลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็น ลงแผนภาพ Circle Map - กิจกรรม วงล้อสุ่มหรรษา คลิปที่ 3 สรุปความหมาย Active Learning คลิปที่ 4 วิดีทัศน์ GPAS 5 Steps by VRU กิจกรรม/งานมอบหมาย - กิจกรรม Word Cloud เรื่อง GPAS 5 Steps คลิปที่ 5 วิดีทัศน์ GPAS 5 Steps by Dr. Naree กิจกรรม/งานมอบหมาย - กิจกรรม Post IT ติดความรู้ ลงแผนภาพ Circle Map - กิจกรรม วงล้อสุ่มหรรษา - กิจกรรมกลุ่ม วิเคราะห์ขั้นตอนการสอนแบบ GPAS 5 Steps - กิจกรรม เกม Lucky Ball (นำเสนอ) คลิปที่ 6 วิดีทัศน์ สาธิตกลวิธีการสอน กิจกรรม/งานมอบหมาย - กิจกรรม ออกแบบกลวิธีการสอน ตามกระบวนการ GPAS 5 Steps - กิจกรรม เกม Lucky Ball (นำเสนอ) คลิปที่ 7 วิดีทัศน์ สรุป โมดูลที่ 2 Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps

Module 3 สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen)
คลิปที่ 1 คำชี้แจงหลักสูตรการอบรม บทเรียนโมดูล 3 กิจกรรม/งานมอบหมาย - กิจกรรม Word Cloud เรื่อง พลเมือง ในความคิดของท่านหมายถึง? คลิปที่ 2 วิดีทัศน์ ความหมาย คำว่า พลเมือง โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล คลิปที่ 3 วิดีทัศน์ ความเป็นพลเมืองระดับสากล โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กิจกรรม/งานมอบหมาย - กิจกรรม Post it ติดความรู้ (กิจกรรม คิดคนเดียว) ลงแผนภาพ Circle Map - กิจกรรม Table Thinking (กิจกรรม คิดเป็นคู่ และคิดเป็นกลุ่ม) - กิจกรรม วิเคราะห์ คุณลักษณะความเป็นพลเมืองระดับสากล ลงแผนภาพ Tree Map - กิจกรรม วงล้อสุ่มหรรษา (นำเสนอ) คลิปที่ 4 วิดีทัศน์ ความเป็นพลเมืองระดับชาติ โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กิจกรรม/งานมอบหมาย - กิจกรรม วิเคราะห์ คุณลักษณะความเป็นพลเมืองระดับชาติ ลงแผนภาพ Bubble Map - กิจกรรม เกม Lucky Ball (นำเสนอ) คลิปที่ 5 วิดีทัศน์ ความเป็นพลเมืองตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับ โรงเรียน และท้องถิ่น) โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กิจกรรม/งานมอบหมาย - กิจกรรม วิเคราะห์ คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน (ระดับโรงเรียน และท้องถิ่น) ลงแผนภาพ Bubble Map - กิจกรรม วงล้อสุ่มหรรษา (นำเสนอ) คลิปที่ 6 วิดีทัศน์ เรื่องเล่าความสำเร็จ ความเป็นพลเมืองชุมชนนครรังสิต กิจกรรม/งานมอบหมาย - กิจกรรม วิเคราะห์ปัญหา ลงแผนภาพ Multi Flow Map - กิจกรรม วงล้อสุ่มหรรษา (นำเสนอ) คลิปที่ 7 วิดีทัศน์ แนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะ โดย ผศ.ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ กิจกรรม/งานมอบหมาย - กิจกรรม ออกแบบการวัดและการประเมินผล (งานเดี่ยว) คลิปที่ 8 วิดีทัศน์ สรุป โมดูลที่ 3 สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen)

Module 4 นวัตกรรมนักเรียนท้องถิ่น : วรรณกรรมพลเมืองดี
คลิปที่ 1 คำชี้แจงหลักสูตรการอบรม บทเรียนโมดูล 4 กิจกรรม/งานมอบหมาย - ออกแบบเล่มวรรณกรรม เรื่อง พลเมืองดี ภายใต้การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps คลิปที่ 2 กิจกรรม Café’ Visit กิจกรรม วรรณกรรมพลเมืองดี ในดวงใจ คลิปที่ 3 แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) / แบบประเมินโครงการ คลิปที่ 4 วิดีทัศน์ สรุป โมดูลที่ 4 นวัตกรรมนักเรียนท้องถิ่น : วรรณกรรมพลเมืองดี

Student Ratings & Reviews

4.6
Total 12 Ratings
5
8 Ratings
4
3 Ratings
3
1 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
S
1 year ago
ได้รับความรู้มากขึ้น
P
1 year ago
ดีคะ
S
1 year ago
ดีมากค่ะ
SS
2 years ago
Good
NH
2 years ago
เนื้อที่สอนดี
่N
2 years ago
Thank you
C
2 years ago
เป็นทางเลือกในการศึกษาความรู้ที่น่าใสใจอย่างมากค่ะ
K
2 years ago
good
PT
2 years ago
-
good
เยี่ยมจริงๆ
เป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ดี
Translate »