ไม้ดอกไม้ประดับสำหรับงานภูมิทัศน์ (10 ชั่วโมง)

By waroonyupa Categories: Science
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

คำอธิบายรายวิชา 
ความสำคัญและประเภทไม้ดอกไม้ประดับ ประเภทของไม้ดอก ไม้ประดับ การเพาะ ขยายพันธุ์ วิธีการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการนำไปใช้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจความหมายความสำคัญ ประโยชน์ และการจัดแบ่งประเภทไม้ดอกไม้ประดับ
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปลูกและการดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ
3. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางด้านการการวางแผน การผลิต เพื่องานภูมิทัศน์

Course Content

บทที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ ของไม้ดอกไม้ประดับชนิดและลักษณะของไม้ดอกไม้ประดับ

บทที่ 2 การจำแนกประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ

บทที่ 3 วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการปลูก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต และการดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ

บทที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

บทที่ 5 ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ

บทที่ 6 การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไม้ดอกไม้ประดับในทางเศรษฐกิจ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Translate »