Course Content
ท้าทาย: ลองทำแบบประเมินกันก่อน
แนะนำการใช้งาน ครูน้อยดอทคอม
0/3
บทที่ 1 เริ่มต้นกับครูน้อยดอทคอม
<h2>Learning Outcomes</h2> ในหน่วยการเรียนนี้ เมื่อเรียนสำเร็จ ผู้เรียนจะสามารถ <br> 1. เข้าใจความแตกต่างระหว่าง Online / Classroom Learning <br> 2. สามารถสมัครเข้าใช้งาน ครูน้อยดอทคอมได้ <br> 3. ทราบความแตกต่าง และสิทธิ การใช้งานของประเภทสมาชิก Instructor และ Student
0/15
บทที่ 2 สร้างรายวิชากันเถอะ
<h2>Learning Outcomes</h2> ในหน่วยการเรียนนี้ เมื่อเรียนสำเร็จ ผู้เรียนจะสามารถ <br> 1. เข้าใจโครงสร้างการเรียนรู้ Course Outline หน่วยการเรียนของครูน้อยดอทคอม <br> 2. ออกแบบโครงสร้างการเรียนรู้ ครูน้อยดอทคอมได้ <br> 3. ทราบวิธีการออกแบบชื่อรายวิชา ปก และ วิดีโอ
0/12
บทที่ 3 เนื้อหาออนไลน์ สร้างได้ไม่ยาก
<h2>Learning Outcomes</h2> ในหน่วยการเรียนนี้ เมื่อเรียนสำเร็จ ผู้เรียนจะสามารถ <br> 1. สร้างเนื้อหา lesson ลงในครูน้อยได้ <br> 2. เข้าใจรูปแบบของเนื้อหาที่สร้างลง บท หรือ หน่วยการเรียน <br> 3. วิธีการของการสื่อสาร ความรู้ ความเข้าใจ ของผู้เรียนและ ผู้สอน ผ่านทาง รูปแบบการเรียนรูปในแบบออนไลน์
0/5
บทที่ 4 สร้างแบบสอบถาม หรือ Quiz ติดตามการเรียน
<h2>Learning Outcomes</h2> ในหน่วยการเรียนนี้ เมื่อเรียนสำเร็จ ผู้เรียนจะสามารถ <br> 1. สร้าง Quiz ลงในหน่วยการเรียนได้ <br> 2. ทรายรูปแบบวิธีการทำงานของ Quiz แต่ละแบบได้<br> 3. ติดตาม วิธีการออกแบบ Quiz ที่ง่ายและสะดวกสำหรับผู้เรียน
0/6
บทที่ 5 การประเมินผล ด้วย Assignment และออกใบประกาศนียบัตร
<h2>Learning Outcomes</h2> ในหน่วยการเรียนนี้ เมื่อเรียนสำเร็จ ผู้เรียนจะสามารถ <br> 1. สร้าง งาน หรือ การบ้าน ในหน่วยการเรียนต่างๆได้ <br> 2. แสดงใบประกาศนียบัตร ในการเรียนครบสมบูรณ์ ในแต่และรายวิชาที่ลงเรียนได้ <br>
0/6
การสร้างวิชาออนไลน์ ง่ายนิดเดียว ครูน้อยดอทคอม (10 ชั่วโมง)
Translate »