Course Content
แนะนำการเรียนครูน้อย
เครื่องมือ การสร้างแบบเรียนออนไลนื ให้ นักเรียน ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
0/4
ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้เรียนออนไลน์
จะได้รู้จักกับ tools อาทิ Google Classroom, ZOOM, edx, udacity เป็นต้น
0/5
ออกแบบโครงสร้างรายวิชาให้น่าสนใจ
หัวใจอย่างหนึ่งขอองการเรียนรู้ คือ การออกแบบการเรียนรู้ให้น่าสนใจ โดยเฉพาะในบุคที่ทุกคน ต้องทำการเรียนรุ้ด้วยตนเอง ความแตกต่างของการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ ต้องอาศัยเทคคนิคการสอนที่ไม่เหมือนเดิม
0/8
สร้างแบบทดสอบ Quiz
แบบทดสอบบออนไลน์ สามารถที่จะทำได้หลากหลายรูปแบบเพื่อติดตามความเข้าใจของผู้เรียน
KRUNOI 101 สร้างวิชาออนไลน์ ไม่ยากเลย
Translate »