มาเริ่มต้นทำธุรกิจดิจิทัลกัน

By aj.nuttaya Categories: Business
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ความหมายและความสำคัญของธุรกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล ความสำคัญของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล กระบวนการธุรกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกิจ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

Course Content

บทที่ 1 ความรู้พืันฐานทางธุรกิจดิจิทัล
เริ่มต้นสร้างธุรกิจ พื้นฐานของธุรกิจดิจิทัล การปรับกระบวนทัศน์เป็นธุรกิจดิจิทัล ข้อควรคำนึงถึงปัจจัยหลักที่มีต่อการขับเคลื่อนไปสู่ธุรกิจดิจิทัล

บทที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจดิจิทัล
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล ประเภททั่วไปของธุรกิจดิจิทัล แหล่งที่มาของรายได้ในธุรกิจดิจิทัล

บทที่ 3 นวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล
กระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัล สาเหตุและความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล ความหมายของนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม กระบวนการเปลี่ยนผ่านาทงธุรกิจดิจิทัล ตัวอย่างและแนวคิดการปรับรูปแบบสู่ธุรกิจดิจิทัล

บทที่ 4 ระบบการทำธุรกรรมการเงินในธุรกิจดิจิทัล
ความหมายของระบบธุรกรรมการเงินในธุรกิจดิจิทัล ความสำคัญของระบบธุรกรรมการเงินในธุรกิจดิจิทัล ประเภทของธุรกรรมการเงินในธุรกิจดิจิทัล

บทที่ 5 สื่อสังคมออนไลน์กับธุรกิจดิจิทัล
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง สื่อสังคมออนไลน์ ความหมายและการประยุกต์ใช้งาน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Translate »