การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

วิชานี้จัดทำขึ้นเพื่อ ศึกษาหลักในการจัดแสดงสินค้า และการตกแต่งร้าน ผลกระทบจากกิจกรรมดังกล่าว
ต่อผู้บริโภค ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน ทั้งในด้านแสงสี เสียง และภาพ
ให้ตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าและการเอื้อต่อการซื้อสินค้าของลูกค้า รวมถึงการใช้พื้นที่ใน
การจัดแสดงสินค้าให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด และแนวโน้มของการจัดแสดงสินค้าและตกแต่งร้าน
ในอนาคต

Course Content

หลักการจัดแสดงสินค้า
บทที่ 1 หลักการจัดแสดงสินค้า

บทที่ 1 หลักการจัดแสดงสินค้า
แนะนำหลักการจัดแสดงสินค้า

บทที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดแสดงสินค้า

บทที่ 3 องค์ประกอบสำคัญของการจัดแสดงสินค้า
บทที่ 3 องค์ประกอบสำคัญของการจัดแสดงสินค้า เป็นบทเรียนหนึ่งในวิชา MRM 201 วิชาการจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน (Merchandising Display and Store Decorations ) อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์ ภายในบทเรียนประกอบไปด้วย หลักในการจัดแสดงสินค้า และการตกแต่­งร้าน ผลกระทบจากกิจกรรมดังกล่­าว ต่อผู้บริโภค ปัจจัยที่มีผลต่ออการจัดแสดงสินค้าและการตกแต­งร้าน ทั้งในด้านแสง สี เสียง และภาพ ให้ตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าและการเอื้อต่อ­อการซื้อสินค้าของลูกค้า รวมถึงการใช้พื้นที่ใน การจัดแสดงสินค้าให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด และแนวโน้มของการจัดแสดงสินค้าและตกแต่งร้าน

บทที่ 4 ประเภทของการจัดแสดง
บทที่ 4 ประเภทของการจัดแสดง เป็นบทเรียนหนึ่งในวิชา MRM 201 วิชาการจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน (Merchandising Display and Store Decorations ) อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์ ภายในบทเรียนประกอบไปด้วย หลักในการจัดแสดงสินค้า และการตกแต่­งร้าน ผลกระทบจากกิจกรรมดังกล่­าว ต่อผู้บริโภค ปัจจัยที่มีผลต่ออการจัดแสดงสินค้าและการตกแต­งร้าน ทั้งในด้านแสง สี เสียง และภาพ ให้ตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าและการเอื้อต่อ­อการซื้อสินค้าของลูกค้า รวมถึงการใช้พื้นที่ใน การจัดแสดงสินค้าให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด และแนวโน้มของการจัดแสดงสินค้าและตกแต่งร้าน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Translate »