Course Content
Module1 EP.4 IDEA Generation for New Entrepreneurs โอกาสและอุปสรรคธุรกิจยุคดิจิทัล Adaptability
0/1
STARTUP Module 1 : การสร้างความคิดสําหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Idea Generation for Entrepreneurs)
About Lesson

โมดูล 1 การสร้างความคิดสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่

เรื่องที่ 1 การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค Digital Disruption

หัวข้อ 1.1 The Evolution of Business วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของโลกธุรกิจ The Evolution and Future Transformation of Business

วิทยากรรับเชิญถ่ายทอดความรู้โดย อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่

โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (STARTUP) ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ #ideageneration #startup

Translate »