Course Content
หน่วยการเรียนที่ 1 “การสร้างแรงบันดาลใจจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด”
0/1
หน่วยการเรียนที่ 2 “เทคนิคการใช้เครื่องมือชุมชนและการวิเคราะห์ข้อมูล”
0/1
หน่วยการเรียนที่ 3 “เทคนิคการเขียนโครงการและการเขียนรายงาน”
0/1
หน่วยการเรียนที่ 4 “การสร้างสื่อในการนำเสนอโครงการจิตอาสา”
0/1
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
Translate »