4.50
(2 Ratings)

การเขียนแผนทางการเงินสำหรับ Startup

By wikrant Categories: Business, Finance
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนการลงทุน การเขียนแผนรายได้ การเขียนแผนค่าใช้จ่าย และการเขียนแผนต้นทุน-กำไรพื้นฐานสำหรับ Startup และสามารถเขียนแผนทางการเงินพื้นฐานได้

What Will You Learn?

  • สามารถเขียนแผนทางการเงินสำหรับ Startup

Course Content

การเขียนแผนการลงทุนพื้นฐาน
เข้าใจพื้นฐานการจำแนกประเภทเงินจ่ายลงทุนและสามารถเขียนแผนการลงทุนได้

  • เงินจ่ายลงทุน คืออะไร
    55:16
  • แบบทดสอบ เงินจ่ายลงทุน

การเขียนแผนรายได้
เข้าใจพื้นฐานประเภทรายได้และสามารถเขียนแผนรายได้ได้

การเขียนแผนค่าใช้จ่าย
เข้าใจพื้นฐานประเภทค่าใช้จ่ายและสามารถเขียนแผนค่าใช้จ่ายได้

การเขียนแผนต้นทุน-กำไร
เข้าใจพื้นฐานประเภทต้นทุน กำไรและสามารถเขียนแผนต้นทุน-กำไรได้

Student Ratings & Reviews

4.5
Total 2 Ratings
5
1 Rating
4
1 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
Translate »